Please wait while your page is being built

Privacy & GDPR

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Epsilon NV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze web site alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Epsilon NV is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën

Gebruikersvoorwaarden

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden: Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Web Site vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken. Epsilon NV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Epsilon NV behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Web Site te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Web Site te verzekeren, aanvaardt Epsilon NV geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Epsilon nv wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de web site of de inhoud, van de hand. epsilon nv geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze web site; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Epsilon nv geeft geen garantie dat de web site toegankelijk is of dat de servers die de web site ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door epsilon nv vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval is Epsilon nv aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze web site of de onmogelijkheid om deze web site of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Epsilon nv in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. iedere klacht of claim jegens epsilon nv in verband met de web site moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Privacy

Epsilon NV hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACY POLICY

In principe geldt deze Privacy Policy voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door epsilon NV.

Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door Epsilon NV wordt beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Epsilon NV worden beheerd. Epsilon NV verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Epsilon NV verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

‘COOKIES’ EN HET VASTLEGGEN VAN WEBSITES

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een ‘online-winkelwagentje’ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IPadres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Epsilon NV gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

 

TOP